T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İLAÇ KULLANIM RAPORLARI KONULU 2011/39 SAYILI GENELGESİ HAKKINDA PDF Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 
Administrator tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 04 Haziran 2011 08:17

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlaç Kullanım Raporlarının Tasdiki ve İlaç Kullanım aporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar’ın yer aldığı 2011/39 sayılı bir Genelge yayınlanmıştır. Genelge ile, geri ödeme kurumları ve serbest eczaneler tarafından, bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesinin talep edilmeyeceği bildirilmektedir.

Bu genelge tarihinden önceki genelge (29.01.2007 tarih ve 2007/4 sayılı) uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.

Genelge ve eki rapor formatı ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

  

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2011/39 sayılı Genelgesi

 

GENELGE  2011 / 39

İlgi: 29.01.2007 tarih ve 1570 (2007/4) sayılı Genelge.

  

Bakanlığımıza ulaşan başvurulardan hastanelerimizde yapılan muayeneler sonucunda düzenlenen sağlık kurulu ve tek tabip raporlarının onaylanması esnasında kuyruklar oluştuğu, hasta ve yakınlarının tasdik işlemlerini yaptırma amacıyla zaman kaybı yaşadıkları bu durumun hem hastane yönetimi hem de hasta ve hasta yakınlarını zor durumda bıraktığı görülmüştür.

 Bu nedenle, e-rapor uygulamasının hayata geçirilmesi de göz önünde bulundurulduğunda konu ile alakalı olarak uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve sorunların çözüme kavuşturulması bakımından ilgide kayıtlı genelge iptal edilerek aşağıdaki hususların bir kez daha vurgulanmasında yarar görülmüştür.

 

Raporların Tasdiki ve İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar:

 

1. İlgide kayıtlı genelge ekine konulan “İlaç Kullanım Raporu (Ek–1)” formatı yeniden düzenlenerek iş bu genelge ekine (Ek–1) konulmuştur. Bu rapor formatına (Ek–1) Bakanlığımıza bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, ilgili mevzuata göre Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel dal merkezlerinde istisnasız uyulacaktır.

 

2. Geri ödeme kurumları ve serbest eczanelerce, bu genelge eki rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesi talep edilmeyecek, gereksiz bürokratik işlemlere sebebiyet verilmeyecek ve hastalar mağdur edilmeyecektir.

 

3. Rapor formatında raporun tedavi edilen kişiye ait olup olmadığının tespiti amacıyla “T.C Kimlik Numarası” hanesi yer almaktadır. Bu nedenle rapor formunda (Ek–1) ayrıca hastanın fotoğrafının bulunmasına gerek görülmemiştir.

 

4. İş bu genelge tarihinden önce ilgide kayıtlı genelge uyarınca ve önceki rapor formatına göre düzenlenmiş ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyet için düzenlenmiş sağlık kurulu raporları süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

  

Genelge Eki İlaç Kullanım Raporu Formatı

 

İLAÇ KULLANIM RAPORU

  

………………………. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ/ MESUL MÜDÜRLÜĞÜ

   

Hastanın Adı Soyadı:

Muayene Tarihi:

T.C. Kimlik Numarası:

Bilgi İşlem No:

Sosyal Güvencesi/ Kurumu:

Poliklinik:

Sicil No:

Protokol Defter No:

   

TANI(LAR)*:

   

İLAÇLAR**:

       

Hastanın yukarıda belirtilen hastalığı ile ilgili sıralanan etken maddeli ilaçlarını …………… süre ile kullanması gerekmektedir.

  

Hekim-Kaşe-İmza

Hekim-Kaşe-İmza

   

Hekim-Kaşe-İmza

 
 

Açıklama:

* Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (Ek–2) uygun olmayan tanı ve ilaç eşleşmelerinde hastaya reçete edilen ilaçlar, katkı payından muaf olmayacaktır.

** İlaçların etken madde ismi yazılacaktır.

 

 


TEB