21/03/2018 Tarihinde SUT’ta Yapılan Değişiklikler

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından değişiklik yapılmasına dair tebliğ 21 Mart 2018 tarihli ve 30367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklikler ile ilgili Odamızca yapılan değerlendirmelerde değişiklik olan maddeler ile ilgili önemli hususlar aşağıda siz meslektaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

Değişikliğin 15. maddesinin birinci fıkrasına; “Majistraller sadece ilgili uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.” ifadesi eklenmiştir ve yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girecektir. Eklenen hüküm gereği “İlgili Uzman Hekim” ifadesinin tanımlanması ve Aile Hekimlerinin majistral reçete yazmasının mümkün olup olmadığı konusunun daha sarih bir şekilde ifade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Değişikliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasına; “Topikal antifungaller (Örneğin; Ekze-Mant Emülsiyojel, Oceral Krem, Canesten Krem %1, Fungosten Krem, Fungoral Krem, Travazol Deri Kremi, Dermo-Trosyd Deri Kremi %1 vb.) bir reçetede en fazla 2 kutu yazılabilir. Tedavinin devamı gerekli ise devam reçetesi/reçetelerinin dermatoloji uzman hekimi tarafından düzenlenmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.” cümlesi eklenmiştir ve yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girecektir. Madde ile ilgili “Tedavinin devamı” ifadesinin açıklanması gerektiği değerlendirilmektedir. Devam süreci nedir? Uygulamada tedavinin devam olup olmadığını MEDULA provizyon sistemi takip edecek mi? Devam takibi eczacının sorumluğunda mı olacaktır?

Değişikliğin 25. maddesinin ikinci fıkrasında; SUT’un “4.2.17.A – Osteoporoz” başlıklı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Rapor süresi 1 yıldır.” cümlesi “Rapor süresi 2 yıldır.” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Osteoporozda ilaç tedavisi, düzenlenecek rapor tarihinden önce son bir yıl içinde yapılan Kemik Mineral Yoğunluk (KMY) ölçümüyle planlanır.” cümlesindeki “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

Ancak yine aynı maddenin (4.2.17) ikinci fıkrasının ikinci cümlesi; “Ölçüm yılda bir defadan daha sık yapılamaz.” hükmüne haiz olup, değişiklik yapılan ibare ve cümleler ile uygunluğu konusunda tereddütler yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Değişikliğin 29. maddesi ile SUT’un “4.4.1–Uygulanacak indirim oranları” maddesi değiştirilmiş olup, değişikliğin 41. maddesinin “ç” bendi ile yürürlük tarihinin “29 uncu maddesi 19/2/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,” şeklinde belirlendiğini bilgilerinize sunarız.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir