DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU TARAFINDAN DA AYNI KARAR VERİLDİ.

Bildiğiniz üzere;26 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması Ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmelik” in ;

-Mevcut eczanelerin sözleşme yapma ve yenileme hakkını kısıtlayan ,

-Teminat verme zorunluluğu getiren,

-Kuruma eczaneler dahil, tüm sağlık hizmeti sunucularının sözleşme yapmaya yeterli olup olmadığına subjektif karar verme hakkı tanıyarak sözleşme yapma konusunda sınırsız keyfi takdir hakkı ve yetki veren düzenlemelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz 2016/3732 Esas sayılı davada, Danıştay 15. Dairesi tarafından söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinin 7. bendi ile 6.maddesinin 7., 8. ve 9. bentleri hakkında oybirliği ile Yürütmeyi Durdurma kararı verilmişti. http://www.teis.org.tr/index.php/2016/12/07/sendikamizdan-onemli-bir-hukuk-zaferi-daha/

SGK tarafından YD kararına  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yapılan itirazda kurul tarafından hukuka uygun bulunmamıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karar aşağıda bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

TEİS YÖNETİM KURULU

 

T.C.D A N I Ş T A Y

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

YD İtiraz No : 2017/124

İtiraz Eden (Davacı) : Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası

Vekili : Av. Yasemin Abaslı

Strazburg Cad.No:27/8 SıhhiyeANKARA

İtiraz Eden (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili :

Atatürk Bulvarı Zafer Meydanı No:6 Kızılay-ANKARA

İstemin Özeti   : Danıştay Onbeşinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kısmen reddine, kısmen kabulüne ilişkin 04/10/2016 günlü, E:2016/3732 sayılı karara, taraflar karşılıklı olarak itiraz etmektedirler.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : İtirazların aynen reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

26/03/2016 günlü, 29665 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmelerinin/Protokollerinin Hazırlanması ve Akdedilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesinin, 13. ve 17. fıkralarının; 6. maddesinin 7., 8. ve 9. fıkralarının ve 7. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onbeşinci Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kısmen reddine, kısmen kabulüne ilişkin04/10/2016 günlü, E:2016/3732 sayılı karara, taraflar karşılıklı olarak itiraz etmektedir.

Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 17. fıkrasına yönelik davacı itirazıyla ilgili olarak;

Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 17. fıkrasında, “Sözleşmelerde/protokollerde, ek sözleşmelerin/ek protokollerin SHS’ler tarafından imzalanmaması durumunda, sözleşmelerin/protokollerin feshedileceğine ilişkin hükümlere yer verilebilir.” düzenlemesine yer verilmiş ise de, Protokollerde yapılacak değişiklikler ve ek protokollerin davalı Kurum ve Türk Eczacıları Birliği tarafından birlikte hazırlanarak yürürlüğe konulacağı açık olduğundan, söz konusu kuralda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 8. ve 9. fıkralarına yönelik davalı idare itirazıyla ilgili olarak;

Dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesinin 8. fıkrasında, “İlk defa sözleşme/protokol yapılacak SHS’ler, mahalli sağlık hizmeti sunumu ihtiyacı, kamu yararı, aktüeryal denge, sözleşme talep eden SHS’lerin ve o bölgedeki diğer SHS’lerin niteliği değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.”, 9. fıkrasında, “Yeni dönem için sözleşmesi/protokolü yenilenecek SHS’ler, Kurumca daha önce yapılan tespitler, hasta memnuniyeti, kamu yararı, aktüeryal denge ve verimlilik gibi ölçütler değerlendirilerek Kurum tarafından belirlenir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

Öncelikle bakılan davanın Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası tarafından açıldığı göz önüne alındığında hukuki irdelemenin eczanelerle sınırlı olarak yapılması gerektiği tabiidir. Dava konusu Yönetmelik hükümlerinin irdelenmesinden, davalı Kuruma, eczanelerle ilk defa ve/veya yeni dönem için sözleşme imzalanması aşamasında, mahalli sağlık hizmeti sunumu ihtiyacı, kamu yararı, aktüeryal denge gibi bazı kriterlere göre değerlendirme yapma yetkisi tanındığı anlaşılmış olup, söz konusu kriterlerin sağlık hizmetlerinin ülke genelinde planlamasıyla ilgili olduğu ve bu konuda davalı Kurumun yetkisi bulunmadığı, gerekli şartları taşıyan eczanelerle sözleşme imzalanmamasının olanaklı olmadığı sonucuna varıldığından, söz konusu düzenlemeler yönünden, incelemenin eczanelerle sınırlı yapılması karşısında, eczaneler açısından hukuka uyarlık bulunmamakta olup, anılan düzenlemeler yönünden davalı idarenin itirazının reddi gerekmektedir.

Dava konusu edilen Yönetmeliğin diğer maddeleriyle ilgili olarak;

Daire kararında hukuk ve usule aykırılık görülmediğinden, tarafların itirazının Yönetmeliğin diğer maddeleri yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; davacının dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 17. fıkrası; davalı idarenin Yönetmeliğin 6. maddenin 8. ve 9. fıkraları yönünden itirazlarının yukarıda yer verilen açıklama ile, tarafların diğer maddelere yönelik itirazlarının ise aynen REDDİNE, Yönetmeliğin 5. maddesinin 7. fıkrasının 2. cümlesi, 6. maddenin 8. ve 9. fıkraları yönünden oyçokluğu ile diğer maddeler yönünden oybirliği ile 03/07/2017 gününde karar verildi.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir