İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları ( MART/TEMMUZ 2017)

Mart 2017

Raporda günlük kalori ihtiyacı, 1800 kcal, aşıldığı için 15 kutu Nutrison Advanced Diason 500 ml (515 kcal) bedeli ödenmemiştir. Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı 2100 kcal olarak düzeltilmiştir. Ancak SUT’un 4.1.3. maddesi gereğince rapoda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Raporda ilaç kullanım dozu 3*1 (mg yazmadığı için en düşük doz alınarak) belirtildiğinden kullanım dozu yazan 16.03.2016 tarihli rapora bakıldığında 11 kutu advate 500 iu/5ml kesintisi yapılmıştır. Ancak hastanın 28.07.2015 tarihli raporunun açıklamalar kısmında kg başına kullanılacak ünite belirtilmiş olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
Raporda SUT’un 4.2.12.B madesindeki koşullar sağlanmasığı için 1 kutu Gamunex-C 100 ml enj ve 8 kutu Gamunex-C 200 ml enj. Bedeli ödenmemiştir. 15.02.2017 tarihli raporda yer alan Myastenia Gravis tanısı ile ilgili açıklamanın rapora eklenerek gerekli düzeltmenin yapılmış ve epikiriz ile belgelenmiş olması nedeniyle yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
Endikasyon dışı izin ile verilen 6 aylık kullanım dozunu aştığı için 1 kutu Tegeline 5 gr ve 3 kutu Tegeline 10 gr. Bedeli ödenmemiştir. Doktor tarafından ilk ay 2 gr yükleme dozunda takip eden 6 ayda da 0,5 gr idame dozu olmak üzere toplam 7 aylık tedavi planlanı yaparak endikasyon dışı belge için başvurmuş ancak, onay raporu 6 aylık düzenlendiği için kesinti uygulanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu’na iletilmiştir.
Nisan 2017
Raporda T skoru değeri uygun olmadığı için 1 kutu Bonviva 150 mg bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan KMY ölçüm belgelerinde Femur neck değeri -2,5 olup ilgili açıklama rapora eklenerek gerekli düzeltme yapıldığından kesintinin iptaline karar verilmiştir.
02.01 Kanser ve Meme Catanılı raporla verilen 1 kutu Afinitor 5 mg tb. İlgili SUT 4.2.14Cp maddesinde bu teşhis yer almadığından bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belge incelendiğinde Meme Ca tanılı endikasyon dışı kullanım izni olduğu görülmüştür. İlgili açıklama rapora eklenerek gerekli düzeltme yapıldığından kesinti iptal edilmiştir.
Rapor N92.1 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzensiz siklüs tanısıyla çıkarılmıştır. SUT Ek4/F Madde 15’e göre ‘kontraseptifler prospektüsünde yer alan kontrasepsiyon dışındaki tedavi endikasyonlarında ödenir’ denmektedir. İtiraz dilekçesi incelendiğinde raporda idiopatik menoraji ile ilgili açıklamanın yer aldığı ve belgelendiği görüldüğünden kesinti iptal edilmiştir.
15.02.2017 tarihli raporda BASDAİ değerinde 2 birimden az düzelme olduğu için 3 kutu Humira 40 mg bedelş ödenmemiştir. Raporu düzenleyen hekimler tarafından onaylanmış BASDAİ formunda değerin 4,5 olması ve raporda gereken düzeltmenin yapılması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
Mayıs 2017

 

 

20.00 kodlu H36.0 Diyabetik Makula Ödemi tanlı raporla verilen 1 kutu Eylea 40 mg bedeli ilgili SUT  4.2.33.D maddesine göre yükleme dozu birer ay ara ile yapılmadığı gerekçesiyle kesilmiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgeler incelendiğinde 10.01.2017 tarihinde hastanın katarakt ameliyatı olduğu görülmüştür. 08.05.2017 tarihli SUT 4.2.33 maddesi hakkında SGK duyurusunda ‘Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 haftanın üzerine çıkması sözkonusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerektiği’ belirtildiğinden ve ilgili açıklama rapora eklenerek gereken düzeltme yapıldığından kesinti iptal edilmiştir.
SUT’un 4.2.27.A2 maddesinde ‘Acil durumlarda hastaya en fazla 1 günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.’ ifadesi gereği 1 günlük doz olan 2 kutu Benefix 1000 iu bedeli ödenip kalan 2 kutu bedeli kesilmiştir. SUT’un 4.2.27A1 maddesinde belirtilen koşullara uymadığı ve akut kanama durumu acil olarak değerlendirildiği için kesinti onaylanmıştır.
Haziran 2017

Raporda SUT’un 4.2.17A maddesinde belirtilen koşul olan T değeri belirtilmediği, Lomber T score -0,6 yazıldığı için 3 kutu Goyary 35 mg bedeli kesilmiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan KMY ölçüm belgesinde femur boynu ve femur total değerlerinin ilgili kriterlere uygun olduğu görülmüştür. E-rapora eklenmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapılfığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Kullanımdozu kür olarak hesaplanan ( 21 gün kullanım sonrası 7 gün ara) 1 kutu Xeloda 500 mg bedeli kesilmiştir. Ancak ilacın rapordaki kullanım dozu günde 1500 mg’dır. Kapesitabin etken maddesi TİTCK’nın endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzunda kanser teşhisinde endikasyon şartı aranmayacak ilaçlar arasında yer almaktadır. Ayrıva tedavi planının kür tedavisi olarak değil devamlı kullanılacak şekilde düzenlendiğinin beyan edildiği hekimin imzalı dilekçesi itiraz dilekçesi ekinde sunulmuştur. Bilgi ve belgelere istinaden yapılan kesinti iptal edilmiştir.
Rapor dozu aşımı nedeniyle 1 kutu Haemate-P 500 ıu flk bedeli ödenmemiştir. Raporda  diş çekimi öncesinde, ilemden sonra ve 2. gün olmak üzere toplamda 2500iu, reçetede ise 6 kutu Haemate-P 500 yazılmıştır. Rapordaki doz aşılamayacağı ve eczacı tarafından kesinti yapıldıktan sonra rapora ekletilen dozla ilgili olarak da rapordaki düzeltmeler, düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından dolayı kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
D66 Kalıtsal Faktör VIII eksikliği tanısı ile çıkmış 21.01 muafiyet kodlu raporda 22.02.2017 tarihli endikasyon dışı kullanım izni ile 3 aylık dozda kullanımı uygun görüldüğü belirtilmiştir. Reçete alımları kontrol edildiğinde endikasyon dışı kullanım izni ile 3 aylık dozdan fazla alındığı gerekçesiyle 12 kutu Novoseven 1,0 mg ve 12 kutu Novoseven 2,0 mg kesintisi yapılmıştır. 31.05.2017 tarihli reçetede belirtilen 22.02.2017 tarihli 3 aylık dozda verilen endikasyon dışı kullanım izni ile 3 aylık dozunu tamamlamadığı, sonrasında devam için izin alındığı görüldüğünden ve ilgili açıklamanın rapora eklenerek gerekli düzeltmenin yapılmış ve belgelenmiş olması nedeniyle yapılan kesintinin iptaline karar verişmiştir.
Raporda etken maddeler kısmında ketiapin 2*1 olarak belirtilmiş ve Seroquel 25 mg ve Seroquel 100 mg dan 2*1 dozda verilmiştir. Ancak raporun açıklamalar bölümünde Seroquel 25 mg 1*1 ve Seroquel 100 mg 1*1 olarak belirtildiğinden 25 ve 100 mg’dan 3’er kutu kesilmiştir.
Temmuz 2017

 

Reçetede anne kan grubu 0 Rh+, baba kan grubu 0 Rh+ olarak belirtilmiştir. Anne ve baba kan grupları (+) olduğundan Rh uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Rhogam kesintisi yapılmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne kan grubu (-) olarak yazıldığından doğru RH’ın reçeteye ekletilmesi için eczaneye iade edilmesine ve gerekeli düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Kronik Viral Hepatit B, karaciğer nakli ve reçeteyle ilişkilendirilmiş olan raporda karaciğer nakli teşhislerinde endikasyonu olmadığı için 1 kutu Ursactive 250 mg kesintisi yapılmıştır. Ek-4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde Ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı, raporda ve reçerede yer alan teşhislerde bu ilacın endikasyonu olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Manuel olarak güzenlenmiş olan reçeteyi yazan hekim ile medula sistemine girilen hekimin farklı olması sebebi ile 1 kt Rhogam kesintisi yapılmıştır. SGK Protokolü’nün 3.3.13. maddesinde reçetede yazılan hekim bilgisinin sehven yanlış girilmesi durumunda reçetede yazılan hekim bilgisinin medula sisteminde düzeltilmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptaline karar verilmiştir.
Reçete ve raporda Advate 500 ıu için ilaç kullanım dozu haftada 2 gün olarak belirtilmiştir. Günde 1 defa şeklinde hatalı girilen ilaç dozu düzeltildiğinde 9 kutu Advate 500 ıu flk kesintisi yapılmıştır.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir