Eczanelere ilişkin sık sorulan sorular

Soru 1: 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini kapatan eczacılar eczane açmak istediklerinde nüfus kriterine tabi olacaklar mıdır? 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini ilçe dışına nakil eden eczacılar nakil hakkını kullanmış sayılacak mıdır?

Cevap: Evet. 6197 sayılı Kanun’un geçici madde 3 üncü maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” hükmü yer almaktadır.

Soru 2: 6197 sayılı Kanun’un geçici 3 üncü maddesinde “…bir devir ve bir nakil hakkı var” denilmektedir. Bu durumda nakil hakkını kullanan bir eczacının bir devir hakkı halen bulunmakta mıdır?

Cevap: Evet. Ancak 31.05.2012 tarihinden sonra eczanesini devreden eczacı nüfus kriterine tabi olarak eczane açabilecek ve açacağı eczanesini nüfus kriterine tabi olarak ilçe dışına nakil edebilecektir.

Soru 3: Yardımcı eczacı olma şartı hangi tarihten sonra eczacılık fakültesine kayıt yaptıran eczacılar için geçerlidir?

Cevap: 31.12.2012 tarihinden sonra eczacılık fakültesine kayıt yaptıran eczacılar için geçerlidir.

Soru 4: Nakil işlemi gerçekleştirilirken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meşruhat verilen yeni ruhsatname ne kadar sürede eczacıya teslim edilmelidir? Bu eczane yeni yerine nakil işlemini ne kadar sürede gerçekleştirmelidir?

Cevap: En geç 30 gün içinde eczane nakil olmalı ve ruhsatname eczacıya teslim edilmelidir. (Yönetmelik Madde-12 Düzenlenen ruhsatnameler en geç otuz gün içerisinde eczacılar tarafından mücbir sebepler haricinde teslim alınmadığı takdirde iptal edilir. Madde-19 Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usûl ve esaslar uygulanır. Mevcut eczane yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmez ve harç ödenmez.)

Soru 5: Eczanenin birden fazla asma katı olabilir mi?

Cevap: Evet. Ancak hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunmalıdır. (Madde 20-6 ncı fıkra)

Soru 6: Eczanelerin laboratuvarları asma katta olabilir mi?

Cevap: Evet. Ancak eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılmalıdır. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz. Laboratuvarlarda şehir suyu bulunması zorunludur.

Soru 7: Eczanede bulunacak defterler nelerdir?

Cevap: Eczanelerde teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri tutulur. (Madde-45)

Soru 8: Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde, birden fazla eczanesi bulunan yerlerde eczacının hastalık ve sair mazeretlere istinaden talebi ile 2 yılı geçmemek üzere eczanesi kapalı tutulabilir hakkı, aynı eczacı için sadece bir kereye mi mahsustur?

Cevap: Hayır.

Soru 9: Yönetmeliğin 17 nci maddesinde «Serbest eczanelerin açılmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (2) Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bendinde belirtilen eczaneler ile içindeki hastaya hizmet vermek üzere üniversite hastanelerinde bulunan eczanelerin açılmasına il sağlık müdürlüğü tarafından usûlüne göre izin verilir ve bu durum Kuruma bildirilir. Bu eczanelerin bir diplomalı mesul müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır.” hükmünde bahsi geçen üniversite hastaneleri ile vakıf üniversitelerden mi bahsedilmektedir?

Cevap: Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi hastanelerinden bahsedilmektedir.

Soru 10: Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan «Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan yapıştırılamaz» ibaresi bundan sonraki tanıtım faaliyetlerinde kozmetik ve gıda takviyesi kapsamındaki ürünler için geçerli olacak mıdır?

Cevap: Evet. Tüm ürünler için geçerli olacaktır.

Soru 11: 35 metrekareden küçük bir eczane devredilebilir mi?

Cevap: Yönetmeliğin 20 nci maddesinde «Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.» hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle 35 metrekareden küçük bir eczane 12.04.2014 tarihinden sonra devredilmediyse bir defaya mahsus olmak üzere devredilebilir.

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir