Piramit Satış Sistemi Hakkında

Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Deontoloji Komisyonu çalışmaları kapsamında “Network Marketing” adı ile bilinen, Piramit satış sistemi gündeme alınmıştır. Sağlık ürünleri, dermokozmetikler, gıda takviyeleri gibi eczanelerde eczacı danışmanlığında satılması gereken ürünlerin piramit satış yöntemi ile satılması, eczacı olmayan kişilerin de sistem içinde satış yapması, mevzuata aykırı olmasının yanı sıra, haksız rekabet oluşturmakta, etik bozulmalara yol açmakta ve deontolojik açıdan sakıncalar içermektedir.

2013 yılı Kasım ayında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunun Dokuzuncu

Kısmında açıklanan Piramit satış sistemleri hakkındaki 80. Maddesi

MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak

karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı

kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer

katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç

olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik

sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli

önlemleri almaya yetkilidir.”

şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı Yasanın Madde-77’de

“(17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen

veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle

yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.”

olarak uygulanacak cezai hükümler belirlenmiştir.

Bu itibarla, konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi ve piramit satış sisteminin mevzuata

aykırı olduğuna dikkat çekilmesi hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Yanıtla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir