SGK REÇETE VE RAPOR KONTROLLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

1) Antidepresan ilaçların ‘Antipsikotik ilaçlarda muafiyet listesindeki’ (Ek-2) hastalıklarda 11.03 rapor kodunda (Şizofreni şizoaffektif bozukluk, atipik psikoz, sanrısal bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu, şizofreniform bozukluk) karşılanmaması, prospektüs endikasyonlarına uyulması önemle rica olunur.

Risperidon ( Örneğin: Risperdal) etken maddesi bir antipsikotik ilaçtır.

 

Medula Provizyon Sisteminde 11.03 (Şizofreni, Atipik Psikoz, Bipolar Mizaç Bozukluğu, Şizoaffektif Bozukluk, Şizofreni Form Bozukluk) rapor kodlarında ödenir ve muafiyeti vardır.

 

Mirtazapin (Örneğin: Remeron) etken maddesi bir antidepresandır.

 

Ancak SSRI grubu olmadığından Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı kullanım kılavuzunda ayrıca yer almamaktadır. Endikasyonu major depresyon olup rapor kodlarında Unipolar depresyon veya bipolar depresyon yazması halinde katılım payından muafr. Major depresyon olarak belirtilirse katılım paylı olarak işlem yapılmalıdır. Anksiyete Bozukluğunda endikasyonu olmadığı için raporlu şekilde verilmemesi rica olunur.

 

Haloperidol (Örneğin: Norodol), Pimozit (Örneğin: Nörofren), Sülpirid (Örneğin: Dogmatil, Meresa, Sülpir) etken maddeli ilaçlar birer antipsikotiktir.

 

2) Böbrek taşı hastalığı, “Kronik Böbrek Hastalıkları” olarak değerlendirilmemelidir. (İlgili İlaç Örn: Urocit-K)

 

3) Karaciğer yağlanması teşhisi, “Kronik Karaciğer Hastalığı” olarak değerlendirilmemelidir. (İlgili İlaç Örn: Ursafalk tb)

 

4) “Bipolar mizaç bozukluğu”, “bipolar duygulanım bozukluğu” ve “bipolar affektif bozukluk” tanıları aynıdır.

 

5) F 23 ICD kodu ve “Akut ve Geçici Psikotik Bozukluklar” teşhisi olan bir Abilify raporu ile reçete karşılanırken bahsi geçen bu teşhis S.B.Endikasyon dışı kullanım kılavuzunda yer almasına rağmen katılım paysız (muaf) verilmemelidir. Raporda sadece:

1)“Atipik Psikoz” veya

2) “Akut ve Geçici Psikotik Bozukluklar teşhisine ek olarak Atipik Psikoz” teşhisleri olduğu durumlarda katılım payından muaf olarak işlem yapılmalıdır.

Yukarıdaki 2. teşhiste Atipik Psikoz ibaresi eksik olursa Kurum tarafından katılım payı kesintisi uygulanmaktadır.

 

6) Nateglinid etken maddeli ilaçlar (Örneğin: Starlix) Endokrinoloji, İç Hastalıları, Kardiyoloji ve Aile Hekimliği uzman hekimlerince (pratisyen aile hekimleri de dahil) reçete edilebilmektedir.

 

 

 

 

 

09.06.2010 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK KAYDIYLA 03.06.2010 TARİHİNDE S.U.T.’TA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

 

SUT’un “4.1.2.A- Yatarak tedavi” başlığı “4.1.2.A- Yatan hasta tedavisişeklinde değiştirilmiştir.

 

 

SUT’un 4.5.4.K.1(4) maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmaması gerekmekte olup gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalığın bulunmadığının IVF tedavisi için gerekli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi yeterlidir.”

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“IVF bedellerinin ödenebilmesi için IVF uygulanacak kadında gebeliğin sürdürülmesine engel olabilecek sistemik hastalık bulunmadığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekmektedir.” şeklinde idi.

 

 

SUT’un 4.5.4.K.1.1(4) fıkrasında yer alan “SUT’un 4.5.4.K.1(1)d bendi gereği üç yıllık sürenin dolmuş olması şartıyla,” ibaresi çıkarılmıştır.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“SUT’un 4.5.4.K.1(1)d bendi gereği üç yıllık sürenin dolmuş olması şartıyla, IVF tedavisi öncesinde sağlık kurulu raporunda…..” şeklinde idi.

 

 

4) SUT’un 4.5.4.K.2(1)a bendinde yer alan “resmi” ibaresi çıkarılmıştır.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“4.5.4.K.2. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) + Intra Uterin Inseminasyon (IUI)

a) Kadın hastalıkları ve doğum uzman hekiminin yer aldığı resmi sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması, …..” şeklinde idi.

 

 

5) SUT’un 4.5.4.K.2(6) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “üriner” ibaresi çıkarılmıştır. (Üriner hcg: Pregnly, Hcg: Ovitrelle)

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“4.5.4.K.2. Ovulasyon İndüksiyonu (OI) + Intra Uterin Inseminasyon (IUI)

“OI + IUI” tedavisinde kullanılan ilaçların iki deneme için toplam maksimum dozu, gonadotropin için 3000 ünitedir. Ovülasyon tetiklemesi için kullanılan üriner hCG (human korionik gonadotropin) maksimum dozun dışında olup 10000 üniteyi geçemez. Üriner hCG rapor aranmaksızın reçete edilebilir.” şeklinde idi.

 

 

6) SUT’un (6.2.1.B) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

“Romatoid artritli veya psoriatik artritli (Bu endikasyonda sadece Leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde; hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.”

Yukarıdaki değişikliğe göre Arava 10 mg/30 tb. psoriatik artritli hastaların tedavisinde verilemeyecektir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“6.2.1.B- Leflunomid

Romatoid artritli hastalarda, hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.” şeklinde idi.

 

 

7) SUT’un (6.2.1.C) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası “(1) Romatoid artritli hastalarda, hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği fiziksel tıp ve rehabilitasyon, klinik immunoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak ilaca başlanır ve bu uzman hekimlerce reçete edilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“6.2.1.C- Altın preparatları

Romatoid artritli hastalarda, hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan Sulfasalazin veya Methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği fiziksel tıp ve rehabilitasyon klinik immunoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.” şeklinde idi.

 

 

8) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “oligoartiküler” ifadesi çıkarılmıştır.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“6.2.1.Ç-1- Anti TNF (Tümor Nekrözis Faktör) ilaçlar

Romatoid artritli hastalarda; biri metotreksat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az 3’er ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5.1) (oligoartiküler jüvenil romatoid artritte DAS 28 kriteri aranmaz) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu…..” şeklinde idi.

 

 

9) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrası “Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Örn: Enbrel, Humira, Remicade)

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla kullanılır.” şeklinde idi.

 

 

10) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrası “Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİİ ile birlikte sulfasalazin veya metotreksattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) > 4) durumlarda, bu durumun 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla kullanılır.” Şeklinde idi.

 

 

11) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (5) numaralı fıkrası “Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine-PSARC- göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. İlaca cevap alınmış ve tedaviye devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az 3’er ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla kullanılır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine-PSARC- göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. İlaca cevap alınmış ve tedaviye devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.” şeklinde idi.

 

 

12) SUT’un (6.2.1.Ç-1) numaralı maddesinin (6) numaralı fıkrası “Anti TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Anti TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.”şeklinde idi.

 

 

13) SUT’un (6.2.1.Ç-2) numaralı maddesi aşağıda yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“6.2.1.Ç-2- Rituksimab;

Romatoid Artritli hastalarda, methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok 6 kür (12 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı ile birlikte nöroloji uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, romatoloji veya klinik immunoloji hekimleri tarafından reçetelenir.” (Örn: Mabthera)

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

6.2.1.Ç-2- Rituksimab;

“Romatoid Artritli hastalarda, methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) erişkin hastalarda, en çok 2 kür (4 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanının bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu hekim tarafından reçetelenir ve klinik koşullarda uygulanır.” Şeklinde idi.

 

 

14) SUT’un (6.2.2) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere “Bupropiyon HCl; yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde; psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.” hükmü eklenmiştir. (Örn: Wellbutrin tb)

 

 

15) SUT’un (6.2.2) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere; “Ketiapin bipolar bozukluk endikasyonunda yalnızca akut atakların tedavisinde ödenir, idame tedavisinde ödenmez.” hükmü eklenmiştir.

 

(Örn: Seroquel, Cedrina, Ketilept tb. yazılan raporlu veya raporsuz reçete “bipolar bozukluk” endikasyonunda 8 haftadan uzun süre ödenmez ve mutlaka “akut atakların tedavisi” ibaresi aranmalıdır. Yukarıdaki maddenin “bipolar mizaç bozukluğu” teşhisini kapsayıp kapsamaması ve uygulama şekli konusunda SGK İl Müdürlüğü ile görüşülmüş olup, konu netlik kazanıncaya kadar dikkat edilmesi konusunda gereğini önemle rica ederiz.

 

16) SUT’un (6.2.9) numaralı maddesi “Eritropoietin, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol Kullanım İlkeleri” olarak değiştirilmiştir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu başlık: “6.2.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin, Sevelamer, Parikalsitol Kullanım İlkeleri” şeklinde idi.

 

 

17) SUT’un (6.2.9.A) maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.”

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Eritropoietin alfa-beta ve darbepoetin endikasyon muadili olarak birbirlerinin yerine kullanılabilirler.” Şeklinde idi.

 

 

18) SUT’un (6.2.9.A-1) maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“(1) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır. Hedef hemoglobin değeri 11-12 gr/dl arasıdır. Hemoglobin değeri 11 gr/dl’ye ulaşıncaya kadar başlangıç dozunda tedaviye devam edilir ve Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutabilmek için idame dozda tedaviye devam edilir. Hb seviyesi 12 gr/dl’yi aşınca tedavi kesilir. Hasta Hb seviyesi için takibe alınacak ve Hb seviyesi 11-12 gr/dl’nin arasına gelince hastaya idame dozda tedaviye tekrar başlanabilir. İdame tedavi sırasında ve/veya tedaviye yeniden başlandığında TSAT >%20 ve/veya ferritin >100 µg/L olmalıdır. Bu değerlere hemodiyaliz hastalarında 3 ayda bir, periton diyaliz hastalarında 4 ayda bir bakılır ve tetkik sonuç belgesi reçeteye eklenir. Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.

(2) Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz sertifikalı uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak, nefroloji uzman hekimi veya diyaliz merkezinde görevli diyaliz sertifikalı tüm hekimlerce yazılabilir.

(3) Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada bir; 0,6-0,94 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,6-0,94 mcg/kg dır.”

 

19) SUT’un (6.2.12.B) numaralı maddesine (3) numaralı fıkra olarak aşağıda yer alan ifade eklenmiştir;

“Kronik İnflamatuvar Demiyelizan Polinöropati endikasyonunda nöroloji uzman hekiminin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından reçete edilir.”

 

20) SUT’un (6.2.14.C) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “FUDR” ifadesi çıkarılmıştır.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Bevacizumab, erlotinib, fotemustin, FUDR, gefinitib, İnterleukin-2, octreotid, lanreotid, raltidreksed, setuksimab, streptozosin; Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce veya bu sağlık kurulu raporuna dayanılarak 2 nci ve 3 üncü basamak sağlık tesislerinde tüm uzman hekimlerce reçete edilir.” şeklinde idi.

 

 

21) SUT’un (6.2.15.B) numaralı maddesi aşağıda yer alan şekilde yeniden düzenlenmiştir;

“6.2.15.B- Silostazol; (Örn: Pletal)

(1) En az bir kalp damar cerrahi uzman hekiminin yer aldığı, kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunmadığı yerlerde ise kardiyoloji uzmanı ile genel cerrahi uzman hekiminin birlikte yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince;

a) İleri evre periferik arter hastalığı olup (Doppler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda;

b) Doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda; reçete edilir.”. (Not: Pletal tb.’in raporunun varlığında aile hekimleri de reçete edebilirler)

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“1. İleri evre periferik arter hastalığı olup (Doppler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda; 2. doppler veya anjiyografi ile periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda; kalp damar cerrahi uzman hekiminin bulunması koşuluyla, kardiyolojı uzmanı yada genel cerrahi uzman hekimlerinden de en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; bu hekimlerce veya iç hastalıkları veya aile hekimliği uzman hekimlerince reçete edilebilir.” Şeklinde idi.

 

 

22) SUT’un (6.2.33) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrası “Pegaptanib Sodyum, Ranibizumab ve Vertaporfin etken maddelerini içeren ilaçlar; 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ile hasta anamnezi, FFA ve lezyona ait renkli resim rapora eklenerek, göz hastalıkları uzmanlarınca reçetelenerek uygulanır. Ömür boyu; pegaptanib sodyum her bir göz için en fazla 7 enjeksiyon, ranibizumab her bir göz için en fazla 3 enjeksiyon uygulanabilir. (Bu grup ilaçlar ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır. Bu grup ilaçlar 1.1.2011 tarihinden itibaren yalnızca ayaktan tedavi kapsamında ödenecektir.)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Örn: Pegaptanib Sodyum: Macugen sol., Ranibizumab: Lucentis, Vertaporfin: Visudyn)

 

 

23) SUT’un (6.2.35) numaralı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji” ibaresi çıkarılmıştır.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

Pregabalin; üçüncü basamak sağlık kurumlarında romatoloji, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, bbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.

 

 

24) SUT’un (6.2.36) numaralı maddesine (4) numaralı fıkra olarak aşağıda yer alan ifade eklenmiştir. “Bu ilaçlar “Huzursuz bacak” sendromunda ödenmez.”

(Not: Parkinson İlaçları Kullanım ilkelerinde yer alan Apo-go sol., Britaject sol., Dostinex tb, Cabaser tb., Comtan tb., Stalevo tb., Azilect tb., Permax tb., Sormedren tb., Pexola tb, Requip tb, Vidant tb, Tasmar tb, PK-Merz tb ilaçları huzursuz bacak sendromunda ödenmez.)

 

 

25) SUT’un (6.2.38) numaralı maddesinin (3) numaralı fıkrası “Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon ile Rosiglitazon veya Pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Analog insülinler, Rosiglitazon ve Pioglitazon; endokrinoloji, iç hastalıkları, ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Rosiglitazon ve Pioglitazon insülin ile kombine olarak yalnizca endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.” Şeklinde idi.

 

 

26) SUT’un (6.2.38) numaralı maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan parantez içi ifade “(Sitagliptin, vildagliptin)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Örn: Januvia tb., Galvus tb.)

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“DPP-4 Antagonistleri (Sitagliptin) ve oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce; üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince ya da bu uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.” Şeklinde idi.

 

 

27) SUT Eki Ek-2/A listesinin 13-Diğerleri başlıklı bölümün 6ncı maddesinde yer alan Esomeprazol (Nexium tb) “UH-P” açıklaması kaldırılarak yerine Metil Fenidat HCl (Concerta) “Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, yalnızca 18 yaş altında ve psikiyatri uzmanlarınca reçete edilebilir” açıklaması getirilmiştir.

 

 

28) SUT Eki Ek-2/A listesinin 13-Diğerleri başlıklı bölümün 18. maddesinde yer alan açıklama “Eritromisin+Isotretinoin / Eritromisin+Tretionin / Eritromisin+ Benzoilperoksit (Topik formları dahil) /Klindamisin+Benzoilperoksit (Isotrexin, Eritretin, Benzamycn, Clindoxyl) Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

 

29) SUT Eki Ek-2/A listesinin 13-Diğerleri başlıklı bölümüne 24 ncü madde olarak Rifaksimin (Normix tb., Colidur tb.) (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında) UH-P” açıklaması eklenmiştir.

 

 

30) SUT Eki Ek-2/C listesinin 39.maddesi “Oksibutinin” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. (Örn: Üropan tb, şurup)

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Tolterodine-L Oksibutinin Trospiyum (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)” şeklinde idi.

 

 

31) SUT Eki Ek-2/C listesinin 45.maddesi Solifenasin ( Vesicare tb.), Tolterodine-L (Detrusitol tb), Trospiyum (Spasmex), Darifenasin (Emselex tb), Propiverin (Mictonorm draje); Oksibutinine (Üropan) ( yanıt alınamayan yada tolere edemeyen hastalarda (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir)” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

“Darifenasin (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)” şeklinde idi.

 

 

32) SUT Eki Ek-2/C listesinin 46.maddesinde yer alan Propiverin (Mictonorm tb) etken maddesi Hidromorfon hidroklorür (Jurnista tb.)olarak değiştirilmiştir.

Hidromorfon hidroklorür (Jurnista tb.) (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)

 

09.06.2010 tarihinden önce söz konusu madde:

Propiverin (Üroloji, nöroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Geriatri, üroloji veya nöroloji uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce)

 

 

33) SUT Eki Ek-2/C listesinin 16.1 numaralı maddesinde yer alan hüküm SUT Eki Ek-2/A Listesinin 6ncı maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu madde:

Metil Fenidat HCl içeren ilaçlar (Hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, psikiyatri, nöroloji ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir.)

 

 

34) SUT Eki Ek-2 listesinin (10) numaralı maddesine;

10.1.4 Erken başlangıçlı serebellar ataksi [Friedreich ataksisi (Otozomal resesif)]

10.1.4.1 İdebenon alt maddeleri ilave edilmiştir.

15.4.3 numaralı maddesine “Sodyum Dikloroasetat” ifadesi eklenmiştir.