Sigortalı Çalışanların İstirahatlerinin Bildirimi

Tebliğe göre işverenler, 12.05.2010 tarihinden itibaren sigortalıların istirahatli (raporlu) oldukları sürelerle ilgili işyerinde çalışmadıklarına dair düzenleyecekleri bildirimi, raporun bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermeleri gerekmektedir.

Bildirim süresi;

Rapor süresi 10 günden az ise bittiği günden,

10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda ise 10’ar günlük sürelerin bittiği ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Bildirimde hiç bulunulmaması halinde; asgari ücretin 5 katı tutarında 3.645.TL, bildirimin geç verilmesi halinde ise asgari ücretin 2 katı tutarında 1.458.-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Her hangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için sigortalıların istirahatli (raporlu) oldukları dönemlerle ilgili raporlarını, bu süreler içinde işverene ibraz etmeleri gerekmektedir.
  

Resmî Gazete Sayı : 27579
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNAGÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ             Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.             Kapsam             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.             Dayanak             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.             Tanımlar             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında;             a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,             b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,             c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına  aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,             ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,              d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,              e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,             f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,             ifade eder.             Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi             MADDE 5 – (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.             Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi             MADDE 6 – (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.             Yürürlük             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             Yürütme             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.