ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN CEZAEVİ PROTOKOLÜNE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEME HAKKINDA

Hizmet verilecek olan hükümlü ve tutukluların özel bir statüde olmaları sebebiyle, oluşturulan Protokolün uygulama esaslarıyla ilgili olarak Kurum ve Birliğimiz tarafından bir takım tedbirler alınmıştır. Protokol uygulamaları ve işleyişiyle ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ve düzenlemelerin yer aldığı ve Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiş olan 12.02.2009 tarih ve B.03.CTE.0.00.27.00/216/15031 sayılı yazının Birliğimize ve Ceza ve Tevkif Evi Müdürlüklerine intikal etmesinin ardından; konu, 13.03.2009 tarih 4844 sayılı yazımız ile tüm Bölge Eczacı Odalarımıza duyurulmuştur.

Uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Adalet Bakanlığı ve Birliğimiz arasında karşılıklı işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; ülke genelinde, “hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesi” konusunda çok büyük aşama kaydedilmiştir.

Ancak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 07.09.2009 tarihli  B.03.CTE.0.00.27.00/1167/93331 sayılı yazı, Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilmiş ve birçok bölgemizde uygulamada sıkıntı yaşanmasına neden olduğu bildirilmiştir.

Konu 06.11.2009 tarih ve 36.B.01.06.7573 sayılı yazımız ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup,

Bahsi geçen yazıda yer alan;

1- Ceza infaz kurumları ile ilgili protokol üzerinden sözleşme yapan eczanelerden, ceza infaz kurumu idare amiri ve sağlık servisi amiri tarafından, sayıca var olması durumunda en az 6 (altı) eczaneden, sözleşme yapan eczane sayısının altıdan az olması durumunda sözleşme yapan eczanelerin tamamından oluşacak bir liste belirlenmesi, belirlenen listedeki eczane sıralarının listede yer alan eczanelere bildirilmesi,

ifadesinin, Birliğimiz ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Protokolün VI. “Sözleşme” başlıklı bölümünün 4.fıkrasına “4- Kurum ve kuruluşlar yukarıda belirtilen indirim oranlarını kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczane ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenler ile muvazaalı olarak açıldığı kanıtlanan eczaneler hariç) sözleşme yapacaklardır.” aykırı hükümler içerdiği,

Kurum tarafından, az sayıda eczane bulunan bölgelerde, tüm eczanelerle sözleşme yapılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendiği bildirildiği halde, Eczacı Odalarımız tarafından uygulamanın menfi yönde olduğunun bildirildiği ve bu yazı kapsamındaki düzenleme ile birçok meslektaşımızın, Protokol hükümlerini yerine getirdiği halde Kurum ile sözleşmesiz duruma düştüğü,

2- Her bir eczaneden 2 (iki) hafta aralıksız ilaç alımı yapılacak şekilde listenin en başındaki eczaneden listenin en sonundaki eczaneye kadar sıraya uygun olarak ilaç alımlarının yapılması, liste tamamlandığı zaman yeniden en baştaki eczaneden başlamak suretiyle hükümlü/tutuklu ilaçlarının alımının yapılması,

ifadesinin, Bölge Eczacı Odalarımız tarafından, hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden eşit sıralı dağıtım sistemi ile temin edilmesi konusunda aksaklığa yol açtığı ve Protokol gereği oluşturulan dağıtım sistemlerinin işlevsiz kalmasına neden olduğu ve ayrıca Birliğimiz tarafından, sağlık hizmeti sunumunu yaygınlaştırmak ve meslektaşlarımız arasında etik bozulmayı engellemek amacıyla oluşturulan ve Bölge Eczacı Odaları koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eşit sıralı dağıtım sistemlerinin, kamu yararı sağladığı ve gerek Kurum zararına gerekse eczacı mağduriyetlerine yol açacak etik dışı çıkar ilişkilerine engel olduğu bildirilmiştir.

Yukarıda gerekçeleri ifade edilen problemlerin, Protokolde belirlenen esaslar çerçevesinde giderilmesi talebimiz, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmiş olup 22.12.2009 tarih ve B.03.CTE.0.00.27.00/1764/128498 sayılı cevabi yazı Birliğimize gönderilmiştir. Yeni düzenlemeye göre;

1- Ceza infaz kurumları ile ilgili protokol üzerinden sözleşme yapan eczanelerden, ceza infaz kurumu idare amiri ve sağlık servisi amiri tarafından belirlenecek belirli sayıda eczane ile değil;protokol hükümleri gereğince hareket eden tüm eczaneler ile sözleşme yapılarak ilaç alımlarının yapılması,

2- Protokol hükümlerini yerine getirerek sözleşme imzalanan tüm eczanelerden, belirlenecek listeye göre 2 (iki) hafta aralıksız ilaç alımı uygulaması yerine de; alınan ilaçların ücretlerinin toplamı esas alınarak belirlenen parasal sınıra ulaşıldığında sıradaki eczaneye geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasındaki karşılıklı işbirliğinin sonucu, “hükümlü ve tutukluların tedavisinde kullanılmak üzere reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilmesi” konusunda yine önemli bir aşama kaydedilmiştir. 16.12.2009 tarih ve B.03.CTE.0.00.27.00/1706/126128 sayılı yazı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları kanalı ile tüm Ceza İnfaz Kurumlarına da bildirilmiş olan yeni düzenlemelerin ivedilikle tüm üyelerinize duyurulması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,                                                                                                         

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ‘ nün 22-12-2009 Tarihli Yazısı