ÖRNEKLEME VE TRT’ DE REKLAM YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Belirtmek isteriz ki bugün bize dayatılan teker teker gelin zihniyeti, eczacıyı bir arada görmek istemeyenlerin, onların bir arada güçlü olduğunu bilenlerin kurduğu bir tuzaktır.  TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE ECZACI ODALARINI, ECZACIDAN KOPARMAK İSTEYENLER   BUNU BAŞARAMAYACAKTIR.ODAMIZ HER ALANDA HER ZEMİNDE OLDUĞU GİBİ HUKUKSAL ALANDA DA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR, SÜRDÜRECEKTİR.ALINAN BU YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARLARI, ECZACI ÖRGÜTÜNÜN BAŞARISIDIR VE GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTEDİR.ADALET, HAK VE HUKUK MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEKTİR.Örneklemede yürütmeyi durdurma kararıDanıştay 10.Dairesinde 2009 yılı protokolünün bazı maddelerine  ilişkin açtığımız 2009/984 E nolu davada protokolün 4.3.1 maddesi ile ilgili olarak  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca yürütmeyi durdurma kararı verilmiş karar bugün Odamıza tebliğ edilmiştir.Kararda  5502 sayılı yasa ek 1 madde  gereği reçetelerin örnekleme yöntemi ile incelenmesinde eczacılara  tercih hakkı tanındığını genelge ile bu tercihin ortadan kaldırılmasının mümkün olamayacağını belirtmiş ve 4.3.1 maddesine ilişkin  olarak kararda ”   genelge  ile sağlık hizmeti sunucularına hizmete başlamadan önce faturaların tamamının incelenmesi yönünde tercih hakkı tanınmış ise de iki idarenin bir araya gelerek tesis ettikleri protokolün uygulamasının kurumca tek yanlı olarak yürürlüğe konulan genelge hükmü ile değiştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı açıktır.Bu durumda 5502 sayılı yasanın ek 1. Maddesi ile tanınan tercih hakkını ortadan kaldıran protokolün 4.3.1 maddesinde   hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek 4.3.1 maddesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.Buna göre eczacının örnekleme yöntemini seçip seçmeme hakkını ortadan kaldıran 4.3.1 maddesinin hukuka aykırı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır TRT  reklam yönetmeliğinde yürütmeyi durdurma kararıDanıştay 10.Dairesinde TRT reklam yönetmeliğine ilişkin açmış olduğumuz davada 5.maddesinin f bendinde  reçete ile satışına izin verilen ilaçlar ibaresinin iptali talep olunmuştur.Danıştay 10.Dairesi 2009/11944E sayılı dosyamızda   “reçete ile” ibaresinin yürütmesinin karşı tarafa tebliğden önce yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.