YENİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI !!!

SGK ve İlaç Sanayi nin anlaşması sonrası %60 olan oran %66 ya çıkarılmış, Kamu Kurum İskontosu da %24 den %23 e indirilmişti. Yeni oranların uygulamaya geçebilmesi için gerekli olan yasal SUT değişikliği ve İlaç Fiyat Kararname değişikliği gece yarısı Resmi Gazetede yayınlandı.

SUT da yapılan değişiklikle %23 olan Kamu Kurum İskontosu,  04 ARALIK 2009 tarihinden itibaren geçerli.

İlaç Fiyat  Kararnamesinde  yapılan değişiklikle, eczacıların stoklarını eritmesi için verilen 45 günlük bekleme süresi ise  5 işgününe çevrildi.

%66 oranlara göre hesaplanan yeni fiyat düşümlerinin geçerlik tarihi ise kararnameye göre yayınlandığı tarih olan 03.12.2009 tarihinden  5 iş gün sonrası(3) İlaçların fiyatlarında ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Fiyat listesinde yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten 5 işgünü sonra uygulanmaya başlanır. Ancak, fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Firmaların kendi istekleriyle yapılan fiyat düşüşlerinde ise, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edileceğinin ilgili firma tarafından taahhüt edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeyebilir. Komisyonun sekretarya hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür.” 

3 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27421 (Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2009/15631             Ekli “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 2/12/2009 tarihli ve 81559 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 2/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                            Abdullah GÜL                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip ERDOĞAN             Başbakan           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDINDevlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                              B. YILDIRIM                                M. V. GÖNÜL         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                            Devlet  Bakanı V.           M. AYDIN                                 H. YAZICI                                C. YILMAZ                                    S. ERGİN       Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                                T. YILDIZ                                    M. ŞİMŞEK   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                Ö. DİNÇER                                  B. YILDIRIM     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                 Sağlık Bakanı V.                             Ulaştırma Bakanı         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                               F. N. ÖZAK                                    T. YILDIZTarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı V.           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                                       E. GÜNAY                                                        V. EROĞLU                                              Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDADEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR             MADDE 1 – 12/6/2007 tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.             “(2) Halen piyasada satışta olan, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış fiyatı bulunan veya ilk defa fiyat müracaatı yapılan ürünlerden; orijinal ürünlerin “depocuya satış fiyatı” jenerikleri piyasaya çıkıncaya kadar referans fiyatı geçemez; jeneriği piyasaya verilen orijinal ürünün “depocuya satış fiyatı” Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı referans fiyatın en fazla % 66’sıdır; orijinali ülkemizde bulunmayan ürünlerin depocuya satış fiyatı Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı referans fiyatının % 66’sıdır; ilk jenerikten itibaren tüm jenerik ürünlere de orijinal ürüne ait referans fiyatın en fazla % 66’sı kadar “depocuya satış fiyatı” verilebilir. İlk jenerik ile birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen fiyat sonrası oluşacak referans fiyat düşmeleri % 66’lık sınırın altına ininceye kadar “depocuya satış fiyatına” yansıtılmaz. Referans fiyat % 66 sınırının altına indiğinde ise yeni referans fiyatın % 100’üne kadar “depocuya satış fiyatı” alınabilir; bu usul jenerik ürünler için de aynı şekilde uygulanır. Jenerik ürünlerin depocuya satış fiyatı orijinal ürünlerin referans olarak tespit edilen depocuya satış fiyatından yüksek olamaz. Depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan 20 yıllık orijinal ürünlerin fiyatları 1/1/2010 tarihinden itibaren referans fiyatın en fazla % 100’ü kadar olabilir; bu ürünlerin jeneriklerinin fiyatı orijinal ürünün referans olarak tespit edilen depocuya satış fiyatını geçemez. “Hastane ambalajlı ürünler” için, ürünün perakende satışta olan diğer ambalajlarından, birim fiyatı en ucuz olanın en az % 10 altında birim fiyatı olacak şekilde perakende satış fiyatı belirlenir.             (3) 6/2/2004 tarihli ve 2004/6781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL ve altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ve kamu tarafından bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almayan ilaçlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca tebliğle ilan edilir.             (4) Birinci fıkraya istinaden yeni referans ülkelerin belirlenmesi durumunda, piyasada mevcut olan ya da onaylanmış fiyatı bulunan bütün ürünler için yeniden beyanname verilir. Referans fiyatları bu ülkelerden etkilenen ürünlerin depocuya satış fiyatlarının referans fiyatın en fazla % 66’sı dikkate alınarak yeniden belirlenmesinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu yetkilidir. Fiyatı orijinal ürünlerin referans fiyatına göre veya orijinal ürün ülkemizde bulunmadığı için referans sistemine göre belirlenen jenerik ürünler için de aynı uygulama geçerlidir.”             MADDE 2 – Aynı Kararın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “45 gün” ibaresi “5 iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.             MADDE 3 – Aynı Kararın geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 Nisan 2010” ibaresi “1/1/2010” şeklinde değiştirilmiştir.             MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
1 17/1/2009 27113
2 18/9/2009 27353

   

4 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27422
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMATEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ             MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT’un) (14.1) numaralı maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı maddeye (6). fıkra eklenmiştir.             (2) Ancak, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan ilaçlar için perakende satış fiyatı (KDV dâhil)  üzerinden % 4 oranında indirim uygulanır, ayrıca indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır.             (3) 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar %23 (baz iskonto %11+%12 birlikte) iskonto uygulanacaktır.             (4) Jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %23 (baz iskonto %11+%12 birlikte) olarak uygulanacaktır.             (5) Referansın altında fiyat almış jeneriği olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapılacak mahsuplaşma işleminde ilave %12 iskonto dikkate alınacaktır. Mevcut iskontosu %23’ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %12 iskonto uygulanmayacaktır.              (6) 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve depocuya satış fiyatı 6,79 TL’nin altında olan ilaçlar, depocuya satış fiyatı 3,56 TL’nin altında olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, tıbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler ve enteral beslenme ürünleri için bu maddenin (3), (4) ve (5) numaralı fıkraları uygulanmaz.             MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri 4/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden itibaren  yürürlüğe girer.              MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.